Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě QualityModels - Divianna Corp s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, identifikační číslo: 08509794, prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.qualitymodels.eu 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") QualityModels - Divianna Corp s.r.o. (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.qualitymodels.eu (dále jen „webové stránky internetového obchodu").
2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek internetového obchodu prodávajícího a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
5. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace na webových stránkách internetového obchodu.
6. Při registraci na webových stránkách internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
8. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
9. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
10. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
11. Pro účely těchto obchodních podmínek je provozovnou kupujícího myšlena provozovna Quality Models - Primátorská 296/38, 180 00 Praha

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Webové stránky internetového obchodu obsahují seznam a informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Webové stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a rovněž informace o způsobu platby a způsobu dodání zboží. 
2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky internetového obchodu. Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na stránkách internetového obchodu je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka") obsahuje zejména:
a) informace specifikující druh a počet objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku na webových stránkách internetového obchodu)
b) informace o kupujícím (jméno a příjmení, adresa, emailová adresa a telefon)
c) informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s vybraným způsobem doručení zboží
4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující si může kdykoliv před dokončením objednávky zkontrolovat a případně změnit či opravit veškeré informace obsažené v objednávce dle předchozího bodu těchto obchodních podmínek.
5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace (potvrzení o přijetí objednávky), jež je kupujícímu zaslána prodávajícím elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Přílohou potvrzené objednávky zašle prodávající kupujícímu rovněž aktuální znění těchto obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, že na ně byl před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a že se s nimi v plném rozsahu seznámil.
7. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a jsou závazné v momentě uskutečnění objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy včetně příslušné sazby DPH, popřípadě všech dalších poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2002124161/2010 vedený u FIO banky (dále jen „účet prodávajícího");
b) bezhotovostně prostřednictvím platební karty a internetového platebního portálu;
c) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
d) v hotovosti v provozovně prodávajícího.
3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. V případě žádosti o výměnu zboží bude účtováno poštovné a balné v plné výši. 
4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „občanského zákoníku", se nepoužije.
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází převzetím (nabytí vlastnického práva) zboží kupujícím. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY
 2. Způsob doručení zboží je určen kupujícím v objednávce, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. 
  2. Zboží dle jednotlivých objednávek je zpravidla odesláno na adresu uvedenou v objednávce do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě bezhotovostní platby do 3 pracovních dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Doba dodání zboží vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních firem.
  3. V případě, že kupující pro svůj nákup zvolí osobní odběr zboží, bude zboží připraveno k převzetí v provozovně prodávajícího v pracovních dnech a času podle předchozí telefonické dohody. 
  4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úplatu za uskladnění, úhradu vzniklé škody a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel.
  7. Uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen objednané zboží převzít. Poruší-li kupující tuto svou povinnost, je odpovědný za škodu, která tím prodávajícímu vznikne. V případě žádosti o výměnu zboží účtujeme u takové zásilky skutečné náklady na poštovné t.j. až 147,- Kč, na Slovensko pak 245,- Kč.

 3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 
  2. V souladu s ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  a)kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 
  3. V uvedené lhůtě musí být odstoupení od smlouvy kupujícím prokazatelně odesláno, a to na adresu provozovny prodávajícího.
  4. Součástí těchto obchodních podmínek je příloha č. 1, jíž je formulář pro odstoupení od smlouvy.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na adresu jeho provozovny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. 
  6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. Kupující se zavazuje, že využije-li svého práva odstoupit od smlouvy, zašle nepoškozené zboží nevykazující známky použití na adresu prodávajícího (Primátorská 296/38, Praha), a to s veškerým příslušenstvím a dokumentací, zabezpečené tak, aby při dopravě nemohlo dojít k jeho poškození.
  8. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a kontakt (e-mail nebo telefon) a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.
  9. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  11. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávající na bankovní účet kupujícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. 
  12. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu je vrácené zboží doručeno.
  13. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  14. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  15. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 4. ZÁRUKA A REKLAMACE, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
  1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s právními předpisy České republiky, a to zejména v souladu s ustanoveními § § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o nákupu.
  6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že písemná komunikace může být nahrazena komunikací elektronickou ( email, dálnopis)
  7. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
  8. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  11. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
  12. Nemá-li zboží vlastnosti dle odstavce 2 tohoto článku, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 
  13. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 
  14. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  15. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) nesprávné údržby zboží, c) neautorizované opravy či změny prováděné na zboží, d) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží.
  16. Je-li kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, má kupující právo
  - na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  - na odstranění vady opravou zboží,
  - na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  - odstoupit od smlouvy.
  V případě vadného plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy 
  17. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  18. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
  19. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.
  20. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.
  21. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
  22. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. 
  23. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.
  24. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
  25. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy kupující byl povinen výrobek po opravě převzít. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení živostnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
 5. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu neoprávněně, má prodávající nárok na úhradu skutečných nákladů spojených se zasláním neoprávněně reklamovaného výrobku zpět.

27.Máte možnost řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VII. DALŠÍ USTANOVENÍ
1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti internetového obchodu prodávajícího (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod prodávajícího.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresu bydliště, případně adresu dodání zboží, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím kupujícím vyplněného formuláře. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto údajů tak, aby prodávající dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
3. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem splnění kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu kupujícího.
4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
7. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těch osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
8. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává bez souhlasu kupujícího či na základě podmínek zákona, žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas.
X. DORUČOVÁNÍ
1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou (dále jen „zpráva") musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo písemně doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.
2. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Vyjma již uzavřených kupních smluv si prodávající vyhrazuje právo znění obchodních podmínek měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na webových stránkách internetového obchodu.
2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
4. Prodávající uvádí, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
7. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 23.04.2022
8. Kontaktní údaje prodávajícího:
• adresa pro doručování: Primátorská 296/38, 180 00 Praha
• adresa elektronické pošty: quality.models@email.cz
• telefon: 773 269 575

V Praze dne 23.04.2022