Reklamační řád


Formulář pro uplatnění reklamace
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):
LUNAFIT s.r.o. se sídlem 199 00 PRAHA 9, Pavla Beneše 759/9
IČ08259275: CZ 471228013
E-mailová adresa: models.quality@gmail.com
Telefonní číslo: +420 721342818

Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení: 
Moje adresa: 
Můj telefon a e-mail:


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne (*)                     jsem ve Vašem obchodě  vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady                                              (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:                                               (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).
1. Datum objednání                       (*) /datum obdržení                                 (*)
2. Číslo objednávky:
3. Jméno a příjmení spotřebitele:
4. Adresa spotřebitele:
5. Email:
6. Telefon:
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č.                                   (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.